Internkontroll og termografi

Internkontroll
Internkontroll (IK) på eiendommer betyr systematikk hos virksomhetene - dvs. leietakere og eier - for å sikre at alle relevante lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) vedrørende drift av bygg blir ivaretatt. Internkontroll er et omfattende område, og det kan være vanskelig å sette seg inn i alle lover og forskrifter. Vi har holdt på med dette i mange år både med oppbygging av systemer og gjennomføring, og mener å ha den beste systematikken på området.

Vi administrerer kartlegging, etablering, oppfølging, avvikslukking og dokumentasjon av de områder som internkontrollforskriften omhandler, og som er relatert til drift av bygg og tekniske anlegg. Vi sørger for at disse forhold ivaretas via et elektronisk forvaltningssystem. Systemet brukes som verktøy for å ivareta dokumentasjon av internkontroll for eier. Det presiseres at eier ikke kan fraskrive seg ansvar for internkontroll, men kan regulere utførelse og ivaretakelse gjennom avtaler med eksempelvis oss. Vi ivaretar all myndighetskontakt vedrørende disse forhold hvor avvik varsles eier.

Vårt system er enkelt å følge opp for eier av bygget slik at ikke internkontrollen forsvinner i komplekse systemer.

Termografi
Termografi er et viktig hjelpemiddel i det forebyggende arbeidet samt for å avdekke feil.Vi benytter termografering både i forbindelse med internkontroll elektro og til å avdekke luftlekasjer og energimessige svakheter på bygg.

Det er mange branner i Norge som har oppstått ved feil i elektrisk anlegg. Brannstatistikker fra DSB viser at svært mange branner med elektrisk årsak har oppstått av dårlig forbindelse i elektrisk anlegg og dermed varmegang.Dette kan være dårlige tilskrudde koplinger, dårlig kontakt i sikringsholdere, dårlig kontaktpress i kabelsko og skjøter, fuktighet, mm. Det vil lett kunne utvikles varme i slike forhold. Dette kan enkelt avsløres ved hjelp av termografi.

Mange virksomheter benytter termografering som en del i HMS arbeidet og internkontroll for elektriske anlegg og utstyr. Ved å termografere kan man påvise evt. temperaturavvik, og dermed gjøre tiltak på et tidlig tidspunkt. På denne måte kan det hindre brann, skade og uttilsiktet strømavbrudd.Enkelte forsikringsselskap gir premierabatt ved dokumentert gjennomført termografi fra sertifisert termografør.

Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg. Rapporten utføres i henhold til NEK 405-1 med bilder og beskrivelse av avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring. Vi har personell som er sertifisert i DNV (Det norske Veritas)

I forbindelse med ENØK analyser benytter vi ofte termokamera for å avdekke luftlekasjer og kuldebroer. Har man store luftlekasjer i et bygg vil dette gi økte fyringsutgifter og det kan også gi et ubehagelig inneklima i form av trekk.

 

 

TOP